Home Exam Card Search Form No By Name Search Form No By Surname  Search Form No By DOB Contact Us

 
उमेदवारांची अंतिम निवड यादी
महत्वाची सूचना
RESULT (निकाल)

गट क व गट ड या संवर्गातील पदासाठी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेतील उमेदवारांची निवड व प्राविण्य सूची
कनिष्ठ लिपिक/लिपिक टंकलेखक या पदासाठी दि. १६/०२/२०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेतील उमेदवारांची निवड सूची

छायाचित्रकार, , सिनेयंत्रचालक, कनिष्ठ ग्रंथपाल, , वाहन चालक, , कॅमेरा अॅटेन्टड, संदेशवाहक या पदासाठी दि. १६/०२/२०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेतील उमेदवारांची प्राविण्य सूची
 
 कनिष्ठ लिपिक/लिपिक टंकलेखक पदासाठीच्या परीक्षेची सुधारित उत्तर तालिका वाहन चालक पदासाठीच्या परीक्षेची सुधारित उत्तर तालिका
 ग्रंथपाल/ छायाचित्रकार/सिनेयंत्रचालक पदासाठीच्या परीक्षेची सुधारित उत्तर तालिका शिपाई/कॅमेरा अॅटेन्टड पदासाठीच्या परीक्षेची सुधारित उत्तर तालिका

पात्र उमेदवारांची यादी
कनिष्ठ ग्रंथपाल कॅमेरा अॅटेन्टड छायाचित्रकार
लिपिक-टंकलेखक वाहन चालक संदेश वाहक
सिनेयंत्रचालक

अपात्र उमेदवारांची यादी